วิสัยทัศน / พันธกิจ
บุคลากรทั้งหมด
บุคลากรกลุ่มงาน
กลุ่มงานหลักสูตร
กลุ่มงานประกัน
กลุ่มงานนิเทศบริหาร
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรม
กลุ่มงานวัดและประเมินผล
กลุ่มงานเลขานุการ
สหวิทยาเขต
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนมาตรฐานสู่สากล
ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ
และศูนย์พัฒนาเครือข่าย
ดาวน์โหลดเอกสาร

     อบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ

.
นายสัจจา ศรีเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเสริมสร้างค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ
วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ ของโรงเรียนในสังกัด สพม.2
.


ปศพพ.ศธ.
ศูนย์รวมสื่อ ศธ.
พิการเรียนร่วม
schoolnet
You-learning
ระบบสารสนเทศมัธยมศึกษา
ผู้ดูแลเว็บไซต์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
e-mail : bkk10310@gmail.com