ดาวน์โหลดเอกสาร
   
1.
2.
3.
4.
     เอกสาร การนิเทศ / การประเมิน  เศรษฐกิจพอเพียง  
 
 
5.
6.
7.
8.
9.
      Bloom's Taxonomy
10.
11.
12.
13.
14.
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

e-mail : bkk10310@gmail.com