"มุ่งมั่นนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สู่ความเป็นเลิศระดับมาตรฐานสากล"

     
 
 
พัฒนาการนิเทศอย่างเป็นระบบ  ด้วยกลยุทธ์
กระบวนการ และรูปแบบการนิเทศที่หลากหลาย
ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพด้านวิชาการเชื่อมโยงกับกับองค์กร
ทั้งในประเทศและต่างประเทศและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย เพื่อยกระดับคุณภาพ
นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  และโรงเรียน
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดับมาตรฐานสากล
     
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
e-mail : bkk10310@gmail.com