บุคลากร

1. นางศศิภา เอี่ยวเจริญ
    ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
    E-mail : pabkk2@gmail.com

    โทรศัพท์ 0841259989
2. นางกรุณา นนทรักส์
    ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
    E-mail : karuna.nontharux@gmail.com

    โทรศัพท์ 0818046040
3. นางสาวสุขพัชรา ซิ้มเจริญ
     ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
     E-mail : ko.bkk2@gmail.com
    โทรศัพท์ 0817212036
4.นางธัญสมร คเชนทร์เดชา
     ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
     E-mail : thunsamorn372@gmail.com
    โทรศัพท์ 0816288982
5.นายสมหวัง สมานรักษ์
     ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
     E-mail : somwang.2501@gmail.com
    โทรศัพท์ 0894516718
6.นางรวิสา  สมานรักษ์
     ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
     E-mail : rawisa.bkk2@gmail.com
     โทรศัพท์ 0867119113
7. นางพิชญ์มณฑน์ ลีกำเนิดไทย
      ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
      E-mail : pichamol@gmail.com
     โทรศัพท์ 0870829994
8. นางสาวสุภาภรณ์ โรมเริงฤทธิ์
      ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
      E-mail : sritong.r@gmail.com
     โทรศัพท์ 0869050366
9. นางนวลจันทร์  กระจ่างเวช
      ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
      E-mail : dang.bkk2@gmail.com
     โทรศัพท์ 0868381381
10. นางสาววรรณพร สุขอนันต์
      ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
      E-mail : wsookanan@hotmail.com
     โทรศัพท์ 0817609676
11. นายวีระศักดิ์ ศรีสังข์
      ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
      โทรศัพท์ 08 9133 5084
      E-mail : bkk10310@gmail.com
     โทรศัพท์ 0891335084
12. นายอัตถสิทธิ์ นาวะลี
      ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
      E-mail : attasit.bkk2@gmail.com
     โทรศัพท์ 0867071440

13. นางสาวสุวิมล อินทปัตี
      ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
      E-mail : intapantee@gmail.com
     โทรศัพท์ 0832941728

14. นายภาสกร พงษ์สิทธากร
      ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
      E-mail : pongsithakorn.p@gmail.com
     โทรศัพท์ 0818381635
      (ช่วยราชการ สพฐ.)
15. นางสาวรัชวลี วรวุฒิ
      ตำแหน่ง เจ้าพนักงานชำนาญการ
      E-mail : ratchawalee@gmail.com
     โทรศัพท์ 0892325262
   
 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

e-mail : bkk10310@gmail.com