บุคลากร


1. นางกรุณา นนทรักส์
    ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
    E-mail : karuna.nontharux@gmail.com

    โทรศัพท์ 0818046040
2. นางพิชญ์มณฑน์ ลีกำเนิดไทย
      ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
      E-mail : pichamol@gmail.com
      โทรศัพท์ 0870829994


3. นางสาวมาเรียม ซอหมด
     ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
     E-mail : sn.maream@gmail.com
     โทรศัพท์ 0805964905
4. นายวีระศักดิ์ ศรีสังข์
      ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
      E-mail : bkk10310@gmail.com
      โทรศัพท์ 0891335084

5.นายสมหวัง สมานรักษ์
     ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
     E-mail : somwang.2501@gmail.com
     โทรศัพท์ 0894516718
6. นางสาววรรณพร สุขอนันต์
      ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
      E-mail : wsookanan@hotmail.com
     โทรศัพท์ 0817609676
      (ช่วยราชการ สพฐ.)

7. นางสาวสุวิมล อินทปัตี
      ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
      E-mail : intapantee@gmail.com
      โทรศัพท์ 0832941728
      (ช่วยราชการ สพฐ.)

8. นางสาวรัชวลี  วรวุฒิ
      ตำแหน่ง เจ้าพนักงานชำนาญการ
      E-mail : ratchawalee@gmail.com
     โทรศัพท์ 0892325262
      (เจ้าหน้าที่ธุรการ)

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

e-mail : bkk10310@gmail.com