บุคลากร

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1. นางศศิภา เอี่ยวเจริญ
     ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
     E-mail : pabkk2@gmail.com
2. นายสมหวัง สมานรักษ์
     ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
     E-mail : somwang.2501@gmail.com
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1. นายอัตถสิทธิ์ นาวะลี
     ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
     E-mail : noinay@gmail.com
1. นายภาสกร พงษ์สิทธากร
     ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
     E-mail : noinay@gmail.com
     (ช่วยราชการ สพฐ.)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
1. นางสาวสุวิมล อินทปัตี
     ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
     E-mail : noinay@gmail.com
1. นางสาวสุภาภรณ์ โรมเริงฤทธิ์
     ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
     E-mail : sritong.r@gmail.com
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลานามัย
1. นางกรุณา นนทรักส์
     ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
     E-mail : noinay@gmail.com
2. นางสาวสุขพัชรา ซิ้มเจริญ
     ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
     E-mail : noinay@gmail.com
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1. นางรวิสา  สมานรักษ์
     ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
     E-mail : noinay@gmail.com
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1. นางนวลจันทร์  กระจ่างเวช
     ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
     E-mail : noinay@gmail.com
2. นางสาววรรณพร สุขอนันต์
     ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
     E-mail : wsookanan@hotmail.com
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. นางพิชญ์มณฑน์ ลีกำเนิดไทย
     ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
     E-mail : pichamol@gmail.com
2. นางธัญสมร คเชนทร์เดชา
     ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
     E-mail : thunsamorn372@gmail.com
3. นายวีระศักดิ์ ศรีสังข์
     ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
     โทรศัพท์ 08 9133 5084
     E-mail : bkk10310@gmail.com
 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
e-mail : bkk10310@gmail.com