กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
       
1. นางสาวสุขพัชรา ซิ้มเจริญ
     ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
     E-mail : noinay@gmail.com
2. นางสาวสุวิมล อินทปัตี
     ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
     E-mail : noinay@gmail.com
     
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
       
1. นายอัตถสิทธิ์ นาวะลี
     ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
     E-mail : noinay@gmail.com
2. นางสาวสุภาภรณ์ โรมเริงฤทธิ์
     ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
     E-mail : sritong.r@gmail.com
   
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
       
1. นายวีระศักดิ์ ศรีสังข์
     ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
     โทรศัพท์ 08 9133 5084
     E-mail : bkk10310@gmail.com
2. นางธัญสมร คเชนทร์เดชา
     ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
     E-mail : thunsamorn372@gmail.com
     
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
       
นางพิชญ์มณฑน์ ลีกำเนิดไทย
     ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
     E-mail : pichamol@gmail.com
 
กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
1. นายสมหวัง สมานรักษ์
     ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
     E-mail : somwang.2501@gmail.com
2. นางรวิสา  สมานรักษ์
     ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
     E-mail : noinay@gmail.com
       
3. นางสาววรรณพร สุขอนันต์
     ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
     E-mail : wsookanan@hotmail.com
   
       
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการศึกษา
1. นางนวลจันทร์  กระจ่างเวช
     ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
     E-mail : noinay@gmail.com
2. นางกรุณา นนทรักส์
     ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
     E-mail : noinay@gmail.com
       
ช่วยราชการ สพฐ.
       
1. นายภาสกร พงษ์สิทธากร
     ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
     E-mail : noinay@gmail.com
     (ช่วยราชการ สพฐ.)
       

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

e-mail : bkk10310@gmail.com