โรงเรียนดีระดับจังหวัด
ลำดับที่
โรงเรียน
1.
   จันทร์หุ่นบำเพ็ญ
2.
   ดอนเมืองจาตุรจินดา
3.
   บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4
4.
   รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
5.
   รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง
6.
   ราชวินิตบางเขน
7.
   ฤทธิยะวรรณาลัย 2
8.
   ลาดปลาเค้าพิทยาคม
9.
   ศรีพฤฒา
10.
   สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
11.
   สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์
12.
   มัธยมวัดบึงทองหลาง
13.
   กุนนทีรุทธารามวิทยาคม
14.
   สิริรัตนาธร
15.
   พุทธจักรวิทยา
โรงเรียนดีระดับอำเภอ
1.
   วชิรธรรมสาธิต
2.
   นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ
1. นางสาวสุภาภรณ์ โรมเริงฤทธิ์
      ตำแหน่ง ศน.ชำนาญการพิเศษ
      E-mail : sritong.r@gmail.com
2. นายอัตถสิทธิ์ นาวะลี
      ตำแหน่ง ศน.ชำนาญการพิเศษ
      E-mail : attasit.bkk2@gmail.com

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

e-mail : bkk10310@gmail.com