ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการและศูนย์พัฒนาเครือข่าย

โรงเรียน

   1.  ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

          ลาดปลาเค้าพิทยาคม

   2.  ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

          เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

   3.  ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

          บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

          3.1  ศูนย์พัฒนาเครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (เคมี) 

          บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

          3.2  ศูนย์พัฒนาเครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  (ชีววิทยา)

          บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2

          3.3  ศูนย์พัฒนาเครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)

          นวมินทราชินูทิศ  เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

          3.4  ศูนย์พัฒนาเครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทั่วไป

          หอวัง

          3.5  ศูนย์พัฒนาเครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
                        (โลกดาราศาสตร์และอวกาศ)

          ปทุมคงคา

   4.  ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
              ศาสนาและวัฒนธรรม 

          เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

   5.  ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
              และพลศึกษา 

          สารวิทยา

           5.1 ศูนย์พัฒนาเครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
                      (สุขศึกษา)

          สารวิทยา

           5.2 ศูนย์พัฒนาเครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
                      (พลศึกษา)

          พรตพิทยพยัต

   6.  ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

          มัธยมวัดบึงทองหลาง

           6.1  ศูนย์พัฒนาเครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)

          ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง

           6.2  ศูนย์พัฒนาเครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)

          ดอนเมืองจาตุรจินดา

           6.3  ศูนย์พัฒนาเครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสากล)

          ราชวินิตบางเขน

           6.4  ศูนย์พัฒนาเครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)

          ศรีพฤฒา

  7.  ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
              เทคโนโลยี

          เศรษฐบุตรบำเพ็ญ

       7.1  ศูนย์พัฒนาเครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
                    เทคโนโลยี (เกษตรกรรม)

          เศรษฐบุตรบำเพ็ญ

       7.2  ศูนย์พัฒนาเครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
                    เทคโนโลยี (คหกรรม)

          สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

       7.3   ศูนย์พัฒนาเครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
                     เทคโนโลยี (ช่างอุตสาหกรรม)

          รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง

       7.4  ศูนย์พัฒนาเครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
                    เทคโนโลยี (ธุรกิจ)

          พระโขนงพิทยาลัย

       7.5  ศูนย์พัฒนาเครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
                     เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

          นวมินทราชินูทิศ  บดินทรเดชา

  8.  ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

          สตรีวิทยา 8

        8.1  ศูนย์พัฒนาเครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้
                     ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

          สตรีวิทยา 8

        8.2  ศูนย์พัฒนาเครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้
                     ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส )

          สุรศักดิ์มนตรี

        8.3  ศูนย์พัฒนาเครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้
                     ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)

          บางกะปิ

        8.4  ศูนย์พัฒนาเครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้
                    ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น)

          เทพลีลา

   9.  ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

          ฤทธิยะวรรณาลัย

        9.1  ศูนย์พัฒนาเครือข่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
                     (กิจกรรมแนะแนว)

          สตรีวิทยา 2

        9.2  ศูนย์พัฒนาเครือข่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
                     (กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีฯ)

          ฤทธิยะวรรณาลัย

        9.3  ศูนย์พัฒนาเครือข่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
                     (กิจกรรมชุมนุม)

          เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

        9.4  ศูนย์พัฒนาเครือข่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
                     (กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์)
          สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)

        9.5  ศูนย์พัฒนาเครือข่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
                     (กิจกรรมห้องสมุด)

          บางกะปิ

   10.  ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม 

          เทพลีลา

   11.  ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการเศรษฐกิจพอเพียง
          บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
e-mail : bkk10310@gmail.com