กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. นางพิชญ์มณฑน์ ลีกำเนิดไทย
     ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
     โทรศัพท์ 0870829994
     E-mail : pichamol@gmail.com
2. นางธัญสมร คเชนทร์เดชา
     ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
     โทรศัพท์ 08 1628 8982
     E-mail : thunsamorn372@gmail.com
3. นายวีระศักดิ์ ศรีสังข์
     ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
     โทรศัพท์ 08 9133 5084
     E-mail : bkk10310@gmail.com
 
 
    การพัฒนาทักษะชีวิต ในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
      หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ได้กำหนดทักษะเป็นสมรรถนะสำคัญที่ผู้เรียนทุกคนพึงได้รับ
การพัฒนาทั้งด้านความรู้ ความรู้สึกนึกคิด ให้รู้จักสร้างสัมพันธ์
อันดีระหว่างบุคคล รู้จักจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ
อย่างเหมาะสม ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และสภาพแวดล้อมรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่
ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น ป้องกันตัวเองในภาวะคับขัน
และจัดการกับชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับวัฒนธรรม
และสังคม
      ผู้จัดทำ : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
      ดาวน์โหลดเอกสาร
 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
e-mail : bkk10310@gmail.com