การอบรมการเขียนแผนเศรษฐกิจพอเพียง


 โรงเรียนราชดำริ
จัดอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อให้คณะครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถเขียนแผน
การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ทุกกลุ่มสาระวิชา 

      เอกสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
     1. การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา (คลิกอ่านรายละเอียด)
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

e-mail : bkk10310@gmail.com