veerasak srisang
นายวีระศักดิ์ ศรีสังข์
ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดขอบ
โทรศัพท์ 08 2479 3663
                   08 9133 5084
 
> แนวทางการประเมินสถานศึกษา
   พอเพียง (ปี 2554 – 2556)
> แบบประเมินสถานศึกษาพอเพียง
> แบบประเมินตนเองของโรงเรียน
> เพลงเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 
     การอบรมการเขียนแผนเศรษฐกิจพอเพียง


  เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 โรงเรียนราชดำริ
จัดอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อให้คณะครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถเขียนแผน
การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ทุกกลุ่มสาระวิชา 

      เอกสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
     1. การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา (คลิกอ่านรายละเอียด)
     2. ปฎิทินการนิเทศและการประเมินโรงเรียน (8 โรงเรียน) (คลิกอ่านรายละเอียด)
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

e-mail : bkk10310@gmail.com